இந்த September மாதம் மாடி தோட்டத்தில் என்ன விதைக்கலாம் என்று பார்க்கலாம்.

Posted Posted in tamil garden article, vegetable

இந்த மாதம் மாடி தோட்டத்தில் என்ன விதைக்கலாம் என்று பார்க்கலாம். இது ஒரு வசந்த காலம் இந்த நேரத்தில் மாடித்தோட்டத்தில் அனைத்து வகையான காய்கறிகளும் பழங்களும் பூக்களும் பூத்தும் காய்த்து குலுங்கும். வெண்டை கத்தரி கொத்தவரங்காய் செடி காராமணி கொடி அவரை மொச்சை பாகள் புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் சுரக்காய் சிகப்பு காராமணி சிகப்பு வெண்டைக்காய் குடைமிளகாய் பச்சை மிளகாய் போன்ற அனைத்து காய்களும் செழுமையாக வரும். இதுபோல மண்ணுக்கு கீழே விளையும் மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் […]

How To Grow Chillies

Posted Posted in vegetable

Chilli are known as peppers in some countries. It also known as chilli peppers, pepper chilli…Etc. The ideal season for growing chilli is summer. Chilli loves heat because its “Hot “. In this Article I will guide you growing of chillies easily at your home. You can also check my videos at our YouTube channels. […]

How to Grow Carrots

Posted Posted in carrots, vegetable

            Carrots are basically roots,which grows under the soil. Carrots are cool season crop. which will need Ideal temperature of  60°F-65°F ( 15.5° – 18.33°) to grow and 55°F – 75°F (12.7°-23.87°) to germinate. However, they are so many hybrid varieties available in market which will grow in some moderate […]

How to grow white radish

Posted Posted in vegetable

Radish are basically roots, which develops under the soil. They are majorly two type of radish. Normal radish, it comes with majorly two colors white and pinkish red. Another is horseradish which tastes sour and it’s mainly used to make sausages. Soil: it will need loose and moist soil to develop.the roots. Dig the soil […]

How to Grow Yard long beans

Posted Posted in Sogc, vegetable

Growing yard long beans is very simple compared to other vegetables. You will get good harvest and children love it! it’s also called Asparagus bean, bora, bodi, pea bean snake bean, Chinese bean, and karamani ( in Tamil ) . The plant is subtropical/tropical and most widely grown in the warmer parts of South Asia, Southeast […]