சந்திராயன் 2

நிலாவிலும் செய்யலாம் விவசாயம்!!

Posted Posted in Farming

இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ளது. நிலாவில் நாம் தரையிறங்க.  நமது Lander எனக்கூறப்படும் Vikranth கருவி இன்று (07.09.2019) இரவு 01:30am  மணி அளவில் நிலாவில் இறங்க உள்ளது. இது இந்திய வரலாற்றில் மட்டும் இல்லாமல் உலக வரலாற்றிலும் ஒரு மைல்-கல். சந்திராயன் 2 மிகக் குறைந்த செலவில் மிகத்துல்லியமாக இலக்கை சென்று அடையும் வகையில் வடிவமைத்துள்ளனர் நமது விஞ்ஞானிகள்.  சந்திராயன் 2 இந்திய நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட விண்கலம். இதன் பாகங்கள், பராமரிப்புகள், மற்றும் செயல்பாடுகள், […]